Drinas

Info për fshatin Drinas

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Drinasi është fshat shqiptar afër Gjakovës, në krahinën e Dukagjinit. Në disa gjuhë të huaja quhet ky fshat gjithashtu Ratkovc, Ratkoc ose Ratkovac (Ратковац). Emrat e huaj të fshatit kanë prejardhje nga emri serb Ratko, i emëruar në kohën kur Kosova ishte pjesë e shtetit serb. Të gjithë banorët e këtij fshati janë shqiptar.

Drinas is an Albanian village near Gjakova, in the province of Dukagjin (Duke Gin). In some foreign languages this village is also called Ratkovc, Ratkoc or Ratkovac (Ратковац). The foreign names of the village are derived from the Serbian name Ratko, appointed at the time when Kosovo was part of the Serbian state. All the inhabitants of this village are Albanian.